راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


ﺍَﺷکـ ﻫآ

ﺍَﺷکـ ﻫآ ﻗَﻄـﺮِهـ ﻧﻴﺴﺘَﻨـﺪ
ﺑَﻠﻜِهـ ﻛَﻠِﻤـآﺗیـ ﻫَﺴﺘَﻨـﺪ کِهـ ﻣیـ ﺍُﻓﺘَﻨـﺪ
ﻓَﻘَﻂــ ﺑِﺨآﻃِـﺮ ﺍﻳﻨﻜهــ
ﭘﻴـﺪآ ﻧـﻤﻴ ﻜُﻨَﻨﺪ ﻛَﺴیـ ﺭآ ﻛِهـ ﻣَﻌﻨــیـ ﺍﻳنــــ
ﻛَﻠِﻤـآتــــ ﺭآ ﺑِــﻔَﻬﻤـَﺪ برچسب ها:
منبع مطلب